بایگانی‌های کتالم ساداتشهر - سایت خبری دریادیم
شهرستان آماج ساخت و سازها شده است 27 ژوئن 2020
شهردار کتالم و ساداتشهر :

شهرستان آماج ساخت و سازها شده است

شهردار کتالم و ساداتشهر شهرستان آماج ساخت و سازها شده است.